+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Prawo cywilne

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Prawo cywilne jest jedną z obszerniejszych gałęzi prawa, obejmującą uregulowania dotyczące większości zagadnień, z którym przeciętny człowiek ma do czynienia w swoim codziennym życiu. W jego obrębie funkcjonuje zarówno Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, jak i Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo cywilne reguluje kwestie związane z własnością i prawami rzeczowymi określając prawa i obowiązki łączące się z posiadaniem i korzystaniem z rzeczy, a także definiując sposoby jej nabywania, zbywania i przekazywania. Zajmuje się także dokładnym opisem zobowiązań wynikających z obrotu rzeczami, wzajemnych świadczeń oraz zawieranych umów. W prawie cywilnym znajdują się ponadto przepisy dotyczące sposobu zawierania i rozwiązywania umów, sposobów ich wykonywania i konsekwencji wiążących się z ich niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem oraz sposoby egzekwowania zobowiązań. Znaczącą dziedziną prawa cywilnego jest też prawo spadkowe, które zajmuje się sprawami związanymi z dziedziczeniem.

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego

Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran oferuje pomoc w zakresie prawa cywilnego i wszystkich jego dziedzin, w tym m.in. związaną z przygotowaniem i zawieraniem umów, dochodzeniem praw z nich wynikających czy ze sprawami spadkowymi lub wchodzącymi w obszar prawa rodzinnego – rozwodami, kwestiami łączącymi się z podziałem majątku, prawami do opieki nad dziećmi czy przyznaniem alimentów. Udzielamy porad, opiniujemy umowy i wszelkiego rodzaju pisma oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi.

Zagadnienia związane z prawem cywilnym bardzo ściśle wiążą się ze wszystkimi aspektami naszego codziennego życia. Z punktu widzenia prawa nawet drobne zakupy wiążą się z zawarciem ustnej umowy ze sprzedawcą, a troska o zapewnienie rodzinie bytu łączy się z wypełnianiem obowiązku alimentacyjnego. Takie przenikanie się prawa z wykonywanymi stale aktywnościami często sprawia, że wiele czynności prawnych próbujemy rozumieć intuicyjnie. Niestety w dużej liczbie przypadków może to prowadzić do narażania swoich interesów na szwank, ponieważ zagadnienia związane z prawem cywilnym i właściwym stosowaniem odpowiednich procedur bywają złożone i skomplikowane. Właściwa porada prawna czy reprezentacja w zakresie czynności związanych z prawem cywilnym może uchronić przed złymi decyzjami i przykrymi konsekwencjami. Widać to szczególnie wyraźnie np. w przypadku spraw spadkowych.

Adwokat a sprawy spadkowe

Adwokat w sprawach spadkowych jest w stanie zadbać o interesy klienta, zarówno testatora (osoby rozporządzającej swoim majątkiem na wypadek śmierci za pomocą sporządzonego testamentu), jak i spadkobierców. W przypadku sporządzania testamentu adwokat udzieli klientowi niezbędnych informacji co do możliwości rozporządzania majątkiem i efektów poszczególnych zapisów, pozwalając na takie sformułowanie testamentu, które z jednej strony najpełniej wyrazi wolę testatora, z drugiej będzie możliwe do wykonania w świetle obowiązujących regulacji. Z kolei w przypadku spadkobierców, czy to powołanych na mocy testamentu, czy zapisów prawa, działanie adwokata w sprawach spadkowych pozwala na pełną ochronę ich interesów. Udzielona pomoc prawna może bowiem np. ułatwić wystąpienie o spadek osobie do niego uprawnionej czy też przeciwnie, skłonić do odrzucenia spadku, zależnie od stanu prawnego i dobra klienta.

Oferta Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran w obszarze prawa cywilnego

W ramach świadczonej pomocy prawnej w dziedzinie prawa cywilnego, Kancelaria Prawna Adwokat Agnieszki Baran wykonuje między innymi takie działania, jak:

dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów, wypłatą odszkodowań oraz kar umownych;

reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych;

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, a w szczególności umów: zlecenia, o dzieło, współpracy i umów ramowych, cesji wierzytelności lub długu, darowizny, użyczenia, dzierżawy i najmu oraz umowy pożyczki;

reprezentacja klienta w sprawach o ochronę dóbr osobistych;

sporządzanie i wykonywanie testamentów.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15