+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Spory z umów handlowych

Efektywne prowadzenie sporów wynikających z naruszenia zapisów umowy z kontrahentami zagranicznymi, m.in. niewywiązania się z jej postanowień co do wykonania określonych usług czy czynności, niedotrzymania terminu wykonania zobowiązania czy też nieuiszczenia wynikającej z niej należności, wymaga znajomości procedur i możliwości działania, jakie daje prawo według którego została ona zawarta. Często dochodzenie swoich roszczeń zmusza do prowadzenia postępowania sądowego przed organami sądowymi w kraju kontrahenta bądź korzystania ze wskazanego w umowie arbitrażu. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej reprezentacji prawnej oraz doradztwa w zakresie możliwości uzyskania i wykonania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran zapewnia swoim klientom wsparcie przy sporach z umów handlowych zawieranych zarówno z krajami z obszaru Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Postępowania polubowne i sądowe w ramach sporów z umów handlowych

Przystępując do działania związanego ze sporami z umów handlowych transgranicznych, Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran prowadzi analizę prawną zawartej umowy oraz dostępnej dokumentacji w celu ustalenia stanu faktycznego i opracowania możliwych strategii działania. Jeśli przeprowadzenie negocjacji dla zażegnania sporu nie jest możliwe lub celowe jedynym rozwiązaniem jest poddanie się procedurze sądowej. W sytuacji, w której obie strony umowy ustaliły, że w razie wzajemnych roszczeń poddadzą się arbitrażowi, Kancelaria może reprezentować klienta przed wybranym w treści umowy sądem polubownym. W przypadku, gdy umowa nie zawiera klauzuli arbitrażowej, podstawowym zadaniem jest ustalenie, jaki organ będzie władny do rozstrzygnięcia sporu.

W ramach prowadzenia sporów z kontrahentami zagranicznymi kluczowe jest stwierdzenie, jakiej jurysdykcji podlega spór między stronami. Duże znaczenie dla pomyślnego przebiegu postępowania ma jakość zawartej umowy i jej szczegółowe zapisy, które mogą przesądzać o kosztach i szansach powodzenia. W przypadku partnera z terenu Unii Europejskiej oraz braku w zawartej umowie zapisu precyzującego, jaki sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I będzie to sąd w miejscu zamieszkania lub siedziby pozwanego. W razie sporu z partnerem pochodzącym z terenu Unii Europejskiej możliwe jest też przeprowadzenie w imieniu klienta europejskiego postępowania nakazowego, o ile spór dotyczy wymagalnego roszczenia pieniężnego o ustalonej wartości.

W przypadku krajów pochodzących spoza Unii Europejskiej o jurysdykcji w razie braku odpowiedniego zapisu umownego decydują zawarte traktaty i umowy międzynarodowe. Ustalenie sądu właściwego do rozpatrywania sprawy umożliwia wystąpienie z pozwem w imieniu klienta i reprezentowanie go w ramach postępowania.

Oferta postępowań w razie sporów z transgranicznych umów handlowych

Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran oferuje wsparcie w dochodzeniu swoich roszczeń w sporach z zagranicznymi partnerami handlowymi. W ramach naszych usług proponujemy m.in.:

doradztwo prawne w zakresie ustalania jurysdykcji umów transgranicznych;

prowadzenie negocjacji z kontrahentami zagranicznymi w związku ze sporem z umowy transgranicznej;

dochodzenie roszczeń w formie europejskiego nakazu zapłaty;

zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi, gospodarczymi i powszechnymi.