+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Prawo karne

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Prawo karne jest zbiorem zasad określających jakie dobra i wartości podlegają ochronie, jakie czyny mogące je naruszać są zakazane, oraz kto i na jakich zasadach może być ukarany za ich popełnienie. W związku z tym, że instytucja prawa karnego ma służyć zasadzie sprawiedliwości, a sankcje w nim przewidziane są bardzo dotkliwe, procedura karna jest precyzyjnie opisana, zaś jej prawidłowe przeprowadzenie wymaga dużej dokładności ze strony wszystkich zaangażowanych w proces karny stron. W związku z dużą wagą spraw karnych rola adwokata reprezentującego podejrzanego czy oskarżonego lub pokrzywdzonego jest szczególnie istotna. Adwokat od prawa karnego pomaga swojemu klientowi, podnosząc wszystkie okoliczności, które zgodnie z jego najlepszą wiedzą mogą prowadzić do wydania przez sąd sprawiedliwego wyroku.

Adwokat a prawo karne

Rola adwokata w prawie karnym polega na jak najlepszym reprezentowaniu interesów podejrzanego (w postępowaniu przygotowawczym) lub oskarżonego (w postępowaniu sądowym), jest on zobligowany do działania wyłącznie na korzyść swego klienta. Obrońca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co stanowi treść jego rozmów z klientem, poza tymi faktami, na których ujawnienie zgadza się jego klient. Podczas postępowania przygotowawczego adwokat od spraw karnych jest uprawniony do przedstawiania dowodów świadczących na korzyść oskarżonego, składania wniosków o przeprowadzenie czynności, a także pokazywać wszelkie dostrzeżone uchybienia. Może także składać wnioski dotyczące uchylenia środka zapobiegawczego, a także utrzymywać kontakt z podejrzanym w razie zastosowania tymczasowego aresztowania. Podczas procesu rolą obrońcy jest udział w czynnościach procesowych – zgłaszanie wniosków dowodowych, powoływanie zeznań świadków czy przedstawianie opinii sporządzonych przez biegłych. Po zakończeniu procesu adwokat od prawa karnego może zająć się wnoszeniem środków odwoławczych apelacji bądź wystąpieniem o odszkodowanie za bezpodstawne tymczasowe aresztowanie. W jego gestii leży także występowanie z wnioskami o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary czy przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Najczęściej adwokat od prawa karnego jest kojarzony z funkcją obrońcy oskarżonego, jednak może on także pełnić rolę pełnomocnika procesowego osoby pokrzywdzonej. Pełnomocnik procesowy pokrzywdzonego może brać udział w postępowaniu przygotowawczym, a podczas rozprawy sądowej być oskarżycielem posiłkowym. W przypadku śmierci pokrzywdzonego, pełnomocnika procesowego mogą ustanowić jego najbliżsi.

Oferta Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Baran w zakresie prawa karnego

Udzielana przez Kancelarię Prawną Adwokat Agnieszki Baran pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej. Dotyczy zarówno postępowania przygotowawczego, jak i sądowego każdego rodzaju przestępstw, a w szczególności przestępstw gospodarczych oraz wypadków drogowych. Zakres usług obejmuje m.in.:

obronę osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego;

sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary;

reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstwa;

sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym – zażalenia, apelacje;

sporządzanie w imieniu oskarżonego pism procesowych w zakresie uchylenia środka zapobiegawczego: tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na spotkanie

Mieszkasz w Rzeszowie? Odwiedź nas – al. Józefa Piłsudskiego 27
Masz pytania? Zadzwoń – +48 (17) 250 26 15