+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Zakładanie spółek oraz ich oddziałów za granicą

Zakładanie spółek oraz ich oddziałów za granicą oferowane przez Kancelarię Adwokat Agnieszki Baran daje wiele bezpośrednich korzyści i pozwala na wykorzystanie nowych szans związanych z poszerzeniem zasięgu działalności biznesowej. W zależności od tego, czy nowy podmiot ma być założony na terenie państw należących do Unii Europejskiej, a także na Islandii, w Norwegii lub Lichtensteinie, czy też poza nią osoby decydujące się na takie działanie mogą liczyć na różnego rodzaju efekty.

Dzięki istnieniu jednolitego rynku wewnętrznego na mocy traktatów europejskich, gwarantujących swobodę przepływu osób, towarów, kapitału i usług każdy obywatel kraju członkowskiego może prowadzić przedsiębiorstwo lub być udziałowcem firmy zarejestrowanej w dowolnym kraju UE. Mimo daleko posuniętej unifikacji przepisów i wymogów, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych państw Unii Europejskiej łączy się z podleganiem nieco innym przepisom. Różne są stawki podatkowe, regulacje dotyczące rynku pracy, w tym czasu pracy, minimalnych wynagrodzeń, swobody zatrudniania i zwalniania. Odmienne są także wymogi administracyjno-prawne i zasady działania służb kontrolnych.

Zakładanie przedsiębiorstw w państwach nienależących do Unii Europejskiej daje poszerzenie możliwości działania na lokalnym rynku, zmniejszenie ryzyka związanego z zawieraniem umów, a także ułatwia kontakty biznesowe oraz współpracę z lokalną administracją. Nie bez znaczenia pozostają też możliwości korzystania z niższego opodatkowania i wielu ułatwień związanych z przyjaznym systemem prawnym czy łatwiejszym dostępem do różnych instrumentów finansowych.

Korzyści z zakładania spółek oraz ich oddziałów za granicą

Dzięki założeniu spółki czy oddziału za granicą przedsiębiorca ma szansę na odniesienie korzyści związanych z dostępem do nowego rynku, zmniejszeniem ryzyka prowadzonej działalności, zoptymalizowanie płaconych podatków, lepszą ochronę majątku, a także większą ochronę danych dotyczących prowadzonych przedsięwzięć biznesowych.

Założenie spółki czy oddziału za granicą umożliwia swobodne prowadzenie działalności i pełen dostęp do lokalnego rynku. Wiąże się to z możliwością pełnej współpracy z firmami miejscowymi, łatwiejszym uzyskiwaniem pozwoleń czy różnego rodzaju koncesji. Daje też komfort pełnego funkcjonowania w określonym systemie prawnym. Posiadanie spółki zarejestrowanej za granicą umożliwia zmniejszenie ryzyka biznesowego przez przeniesienie do niej części aktywów oraz może służyć zmniejszeniu wysokości płaconych podatków. Za sprawą obowiązujących w różnych krajach regulacji dotyczących danych udziałowców spółek, składu ich organów statutowych i osób zarządzających założenie w nich spółki umożliwia daleko posuniętą ochronę wrażliwych informacji.

Oferta Kancelarii Adwokat Agnieszki Baran

Zakładanie spółek oraz ich oddziałów za granicą wiąże się z koniecznością wypełnienia różnego rodzaju procedur i podjęcia określonych czynności prawnych. Zazwyczaj wymaga to szczegółowej wiedzy na temat obowiązujących w danym państwie regulacji. W związku z możliwością popełnienia błędów najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran. Zapewnia to szybkie i właściwe wypełnienie formalności, a także doradztwo na temat tego, którą z rodzajów spółek funkcjonujących w systemie prawnym danego kraju wybrać.