+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Europejskie postępowania cywilne

Pomimo różnic pomiędzy regulacjami dotyczącymi praw cywilnych w poszczególnych krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej istnieją obszary prawa, które uległy ujednoliceniu w celu ułatwienia dochodzenia swoich praw przed sądami w różnych krajach członkowskich. Za sprawą rozporządzeń wydawanych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej do takich obszarów należą regulacje wprowadzające wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych, które pozwalają na prowadzenie egzekucji na terenie innego państwa unijnego na mocy posiadanego orzeczenia.

Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran oferuje wsparcie w korzystaniu z postępowań europejskiego prawa cywilnego, w tym m.in.: europejskiego tytułu egzekucyjnego, europejskiego nakazu zapłaty, europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń.

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych może być wydany do orzeczenia sądu, czy ugody sądowej na wniosek wierzyciela, w sprawie, która dotyczy bezspornego roszczenia pieniężnego w konkretnej kwocie. Bezsporność roszczenia oznacza, że jest ono uznane przez dłużnika lub nigdy nie wniósł on przeciw niemu sprzeciwu w ramach toczących się postępowań albo po wniesieniu sprzeciwu wobec roszczenia dłużnik nie stawił się ani też nie był reprezentowany na dotyczącej roszczenia rozprawie.

Wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego daje możliwość dochodzenia roszczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, bez konieczności uzyskiwania klauzuli wykonalności. Posiadając tytuł egzekucyjny tego rodzaju, można od razu przystąpić do procedury egzekucyjnej, obowiązującej w danym kraju.

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty jest wydawany w wyniku przeprowadzenia europejskiego postępowania nakazowego, które jest wszczynane na pisemny wniosek wierzyciela. Za jego pomocą można dochodzić zapłaty bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych. Roszczenia te muszą być wymagalne i mogą dotyczyć dowolnej, ale oznaczonej kwoty pieniędzy.

Europejski nakaz zapłaty nie może być używany w przypadku roszczeń w sprawach skarbowych, celnych, administracyjnych ani związanych z odpowiedzialnością za działania państwa. Nie obejmuje także roszczeń dotyczących praw majątkowych w ramach stosunków małżeńskich, dziedziczenia oraz postępowań upadłościowych, a także roszczeń pozaumownych.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie w przypadku spraw transgranicznych, tj. takich, gdzie przynajmniej jedna ze stron ma siedzibę/miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż siedziba sądu rozpatrującego sprawę. Postępowanie tego rodzaju może być prowadzone jedynie w sprawach, gdzie wartość roszczenia nie przekracza kwoty 2000 euro. W przypadku Polski będzie to wartość przeliczona według średniego kursu NBP dla euro na dzień składania pozwu. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może dotyczyć wyłącznie roszczeń związanych ze sprawami cywilnymi i gospodarczymi według wykładni prawa wspólnotowego, co oznacza, że nie mogą mieć związku z prawem publicznym, podobnie jak przy europejskim nakazie zapłaty.