+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Umowy z elementami transgranicznymi

Międzynarodowy przepływ towarów i usług sprawia, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne zawierają szereg umów z podmiotami zagranicznymi, które często są konstruowane w ramach systemu prawnego z kraju pochodzenia lub zawierają wiele elementów z niego zaczerpniętych. Odpowiednie przygotowanie do podpisania takiej umowy, dokładna analiza treści i konsekwencji poszczególnych zapisów pozwala na uniknięcie ryzyka zgody na niekorzystne i często krzywdzące rozwiązania.

Nawet podobnie brzmiące sformułowania i określenia na gruncie prawa innego kraju mogą rodzić całkowicie odmienne skutki prawne. Pomoc prawnika specjalizującego się w przygotowywaniu umów z elementami transgranicznymi pozwala na lepszą ochronę własnych interesów i uniknięcie często bardzo wysokich kosztów prowadzenia postępowań poza granicami kraju.

Istotne kwestie związane z zawieraniem umów transgranicznych

Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran oferuje swoim klientom pomoc przy redagowaniu i opiniowaniu umów z elementem transgranicznym na prawach państwa obcego lub prawa krajowego. Odpowiednie przygotowanie umów transgranicznych wymaga uwzględniania zarówno regulacji prawa obowiązującego w poszczególnych państwach, jak i traktatów i umów międzynarodowych zawartych przez nasz kraj oraz prawodawstwa europejskiego wraz z orzecznictwem sądów i trybunałów unijnych.

Nasza kancelaria tworzy i opiniuje umowy transgraniczne, kierując się interesem swoich klientów i dążąc do wyboru optymalnych dla nich rozwiązań. Dbamy o dobór poszczególnych zapisów z obszaru obcego systemu prawnego zarówno w przypadku umów z kontrahentami pochodzącymi z krajów należących do Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Doradzamy także przy wyborze jurysdykcji, w ramach której będą rozpatrywane kwestie sporne tak, by zapewnić możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń przez naszych klientów, jednocześnie wskazując na szanse i zagrożenia wiążące się z prowadzeniem postępowań w systemach prawnych różnych krajów. Wskazujemy także naszym klientom na wady, zalety i możliwe konsekwencje stosowania różnego rodzaju reguł handlu międzynarodowego, np. zbioru reguł Incoterms (International Commercial Terms).

Oferta z zakresu zawierania umów transgranicznych

Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran proponuje doradztwo przy zawieraniu umów transgranicznych z elementami praw państw obcych, weryfikując efekty poszczególnych zapisów dla swoich klientów i wskazując na różne uwarunkowania związane z wybraną do rozstrzygania sporów jurysdykcją. W ramach naszych działań wykonujemy m.in.:

sporządzanie i opiniowanie umów z elementami transgranicznymi;

wybór optymalnego systemu prawnego dla zawarcia umowy z kontrahentem zagranicznym;

określanie jurysdykcji sądu właściwego dla spraw związanych z zawarciem z umowy;

prowadzenie negocjacji związanych z zawieraniem umowy transgranicznej z partnerami z UE i spoza niej.