+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania jest formą postępowania zastępującą procedury ekstradycyjne pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania umożliwia zatrzymanie osoby skazanej za popełnienie przestępstwa bądź jedynie podejrzewanej o jego popełnienie na terenie państwa, w którym przebywa i przekazanie jej do kraju, w którym go wystawiono. Europejski nakaz aresztowania jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Wydaje się go na wniosek prokuratora, gdy zachodzi podejrzenie, że osoba nim objęta przebywa na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Europejski nakaz aresztowania wydaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym toczy się postępowanie przeciw osobie objętej nakazem lub zapadł wyrok w jej sprawie. Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie, choć dopuszcza się udział stron w jego przeprowadzaniu.

Europejski nakaz aresztowania – ograniczenia stosowania

Europejski nakaz aresztowania nie może być wydany w sytuacji, gdy przeciw podejrzanemu prowadzone jest postępowanie w sprawie czynu zagrożonego karą poniżej roku pozbawienia wolności. Podobnie rzecz ma się, gdy chodzi o osobę, wobec której wydano wyrok skazujący na karę poniżej czterech miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie osoba, wobec której wydano europejski nakaz aresztowania może w kraju, do którego zostanie wydana odpowiadać wyłącznie za przestępstwa, w związku z którymi go wydano. Dotyczy to zarówno toczącego się postępowania, jak i orzeczonego uprzednio wyroku, chyba że ich stosowanie dopuści sąd kraju, w którym zrealizowano nakaz lub osoba, na którą go wydano złoży oświadczenie, w którym zgodzi się na ponoszenie odpowiedzialności za czyny niewymienione w nakazie. Zasada braku odpowiedzialności za czyny niewymienione w europejskim nakazie aresztowania przestaje działać po 45 dniach od prawomocnego zakończenia postępowania, o ile osoba, której dotyczył, nie opuściła terytorium kraju pomimo takiej możliwości.

Europejski nakaz aresztowania – możliwość wniesienia zażalenia

W procedurze wydania europejskiego nakazu aresztowania nie przewiduje się możliwości wniesienia zażalenia. Można je jednak zgłosić na terenie państwa, które nakaz realizuje. Decyzję o tymczasowym aresztowaniu i przekazaniu państwu wystawiającemu nakaz podejmuje sąd na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć zarówno prokurator, jak i obrońca osoby, której nakaz dotyczy. Na wydane przez sąd postanowienie można złożyć zażalenie w terminie 3 dni od jego ogłoszenia lub doręczenia zawiadomienia.

Oferta Kancelarii A. Baran w zakresie europejskiego nakazu aresztowania

Kancelaria Adwokat Agnieszki Baran oferuje pomoc w sprawach związanych z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Podejmujemy się reprezentowania osoby, której nakaz dotyczy oraz składania w jej imieniu wniosków do sądu, w tym zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i przekazaniu.