+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl
Tag

prawo cywilne

8 kwietnia 2021

Rozliczenie kredytobiorcy frankowego z bankiem w razie stwierdzenia nieważności umowy

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w zw. z art. 405 KC) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.