+48 (17) 250 26 15
kancelaria@adwbaran.pl & a.baran@adwbaran.pl

Upadłość konsumencka - jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość konsumencka – jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorcy

Każdy, kto popadł w długi z nie swojej winy, pragnie uwolnić się od ciążącego na nim zadłużenia, Sposobem na to może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej, której konsekwencją jest często umorzenie części lub całości długów. Jednak w przypadku osoby fizycznej, która prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą, taka procedura jest dłuższa i bardziej złożona. Upadłość przedsiębiorcy może zgłosić także osoba trzecia, będąca jej wierzycielem.

Wniosek o upadłość

Dłużnik zobowiązany jest przede wszystkim do złożenia w sądzie nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z generalną zasadą prawa upadłościowego przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Przedsiębiorca może być uznany za niewypłacalnego, jeżeli będzie posiadał co najmniej 2 wierzycieli.

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości

Po złożeniu wniosku Sąd będzie weryfikował czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku nie zachodzi jednak z następujących okoliczności, tj.:

  1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
  2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono;
  3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

W razie zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że uchybienia nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Koszty postępowania upadłościowego

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 zł. Dodatkowo, składający wniosek jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na wydatki, które pojawią się w toku postępowania. Wysokość tej kwoty równa się jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.